setembro 08, 2011

Pouco me importa.
Pouco me importa o quê? Não sei: pouco me importa.

Pouco me importa
Alberto Caeiro
Poemas Inconjuntos